Rečce su nepromenljive reči koje označavaju lični stav govornika prema sadržaju rečenice ili obeležavaju neki logičan odnos u okviru rečenice.

Rečce se mogu se podeliti u više grupa:

  • rečce za potvrđivanje i odricanje: da, ne
  • upitne rečce: zar, li, da li
  • pokazne rečce: evo, eto, eno, gle
  • suprotne rečce: međutim, pak
  • zapovedne rečce: neka, hajde
  • rečce za isticanje: baš, bar, upravo, čak, tek…
  • uzvična rečca: ala
  • povratna rečca: se
  • modalne rečce: možda, verovatno, naravno, očito, nažalost, zaista, valjda, sigurno, nesumnjivo, uglavnom, nipošto, definitivno, izvesno…

Pretraga