Back to homepage

Stipendije za učenike srednjih škola

Stipendije za učenike srednjih škola

Učenici koji pohađaju srednju školu koja je osnovana od strane Republike Srbije, Autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave imaju pravo da konkurišu za stipendiju.

Potrebno je da učenik bude u tekuću školsku godinu upisan prvi put i da se njegovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, da ima državljanstvo Republike Srbije i da njegov roditelj/staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.


Ko može dobiti stipendiju?

Za dodelu stipendija mogu konkurisati:

 • učenici I razreda srednje škole koji su u višim razredima osnovne škole (od V do VIII razreda) postizali odličan uspeh na kraju godine (prosek ocena od 4,50 do 5,00)
 • učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima imali odličan uspeh, odnosno prosek ocena između 4,50 i 5,00
 • svi učenici moraju imati odličnu ocenu iz vladanja (primerno vladanje – 5)

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

U pripadnike osetljivih društvenih grupa spadaju učenici čija je porodica materijalno ugrožena, koji nemaju roditeljsko staranje, imaju samo jednog roditelja, romske su nacionalne manjine, koji su lica sa invaliditetom, sa hroničnim bolestima, deca čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije ili teritoriji republika bivše SFRJ, koji su izbeglice ili raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovana lica.

Učenici koji su iz neke od osetljivih društvenih grupa imaju pravo da podnesu zahtev za posebno rangiranje u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma koji su u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i ako su postizali najmanje vrlo dobar uspeh u učenju (3,50) i ako im roditelj/staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.


Dokumenta za konkurisanje

Za konkurisanje za stipendiju, učenici srednjih škola moraju podneti određena dokumenta koja se razlikuju za one koje prvi put konkurišu za stipendiju i za one koji su prethodne školske godine dobijali stipendiju, kao i za one učenike koji pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa.

Za prijavljivanje na konkurs podnose se dokumenta, odnosno obrasci koji su sastavni deo Konkursa:

PRIJAVA = Obrazac br.1

UVERENJE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju = Obrazac br.2

UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4

Dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji = Obrazac br.5

Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika

Učenik koji konkuriše za stipendiju, a koji je prethodne školske godine primao stipendiju podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su deo Konkursa:

PRIJAVU = Obrazac br.1a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju

UVERENJE o prosčnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4

Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika

Dokumenta, odnosno obrasci iz Konkursa za stipendije, moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe:

Obrazac br.2 i Obrazac br.1a overava srednja škola koju učenik pohađa i u kojoj je upisao tekuću školsku godinu

Obrazac br.4 overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja/staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br.3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice od januara do juna tekuće godine

Kandidati za stipendije koji pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, osim prethodno navedenih dokumenata, moraju podneti i druge dokumente, kako bi dokazali pripadnost određenoj osteljivoj društvenoj grupi:

 • Učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja
 • Učenici iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat
 • Učenici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 • Učenici sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potrvrda udruženja invalida
 • Učenici koji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica
 • Učenici koji su izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalati na evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta)
 • Učenici povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a
 • Učenici koji nisu rođeni na teritoriji Republike Srbije podnose i uverenje o državljanstvu.

Dokumenta koja se predaju neće biti vraćena kandidatima.


Rok za podnošenje dokumenata

Dokumenta za konkurisanje za stipendije se mogu predati od 3. do 28. septembra 2018. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.


Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu:

 • uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju

opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje), odnosno opšteg uspeha iz prethodnih završenih razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole)
upisanog razreda srednje škole

 • socijalno-ekonomskog statusa porodice

utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju boduje se na sledeći način:

 • opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje škole) iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (od 4,50 do 5,00)
 • opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole) iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00)

Broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:

za I razred – 0,40 bodova,
za II razred – 0,50 bodova,
za III razred – 0,60 bodova,
za IV razred – 1,00 bod.

Socijalno-ekonomski status porodice se iskazuje brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine. Bodovanje se vrši na sledeći način:

 • do 20 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,30 bodova;
 • od 20 % do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,15 bodova;
 • više od 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.

Prosečna zarada se računa prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Kandidati za stipendiju se rangiraju prema ukupnom broju bodova koji su ostvarili po svim osnovama koje se vrednuju.


Predaja dokumentacije za učeničke stipendije

Učenici koji konkurišu za stipendiju prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose u srednjoj školi u kojoj su upisani.


Proces rangiranja za srednjoškolske stipendije

Nakon predatih dokumenata za konkurisanje, srednje škole, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata, dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Predlog rang-liste koju srednje škole dobijaju predstavljaju preliminarnu listu kandidata koji su konkurisali za stipendiju i kojima je stipendija odobrena.

Svi kandidati, koji smatraju da su oštećeni tokom procedure konkurisanja i bodovanja, imaju pravo da u roku od 8 dana (od dana kada su objavljeni rezultati preliminarne rang-liste) prilože žalbu na rang-listu.

Kandidat podnosi prigovor (žalbu) Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.

Kako bi prigovor bio prihvaćen mora biti obrazložen i uz njega se moraju priložiti odgovarajuća dokumentacija, kako bi bio validan.

Tri dana nakon isteka roka za žalbe, škola sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga, zajedno sa svom dokumentacijom, Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra sve žalbe koje su podneli kandidati za stipendiju, nakon čega se utvrđuje konačna rang-lista. Konačna rang-lista se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na sajtu srednje škole.


Dodela stipendije za učenike

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2018/2019. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.

Nakon konačne odluke o dodeli stipendija, učenik, odnosno roditelj/staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom. Ugovorom se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije od strane učenika. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.


Pravo na stipendiju za srednjoškolce

U skladu sa zakonom, učenik nema pravo na stipendiju ukoliko je pravo na učeničku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnoso fondacije.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije ukoliko netačno prikaže podatke, ukoliko istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, ukoliko izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta države ili ako napusti redovno školovanje.


Celokupan tekst konkursa nalazi se OVDE.

Celokupan tekst konkursa za učeničke kredite nalazi se OVDE.

Informacije za ostale stipendije za učenike srednjih škola nalaze se OVDE.

Pretraga