Back to homepage

Sintaksa i sintaksičke jedinice

Sintaksa je deo nauke o jeziku koja proučava postupke na osnovu kojih se od reči formiraju rečenice kao celovite jedinice pisane i usmene komunikacije.

Sintaksičke jedinice su:

  • Komunikativna rečenica
  • Predikatska rečenica
  • Sintagma
  • Reč

Komunikativna rečenica ili iskaz

Komunikativna rečenica ili iskaz je sintaksička jedinica koja iznosi jednu celovitu i završenu misao ili poruku. Ona počinje velikim slovom i završava se tačkom. U okviru jedne komunikativne rečenice može se naći jedna ili više predikatskih rečenica.

Na primer:

Ustali smo rano, spremili se i otišli na izlet.
Jutros smo ustali rano.
Njih dvoje su otišli na izlet.

Predikatska rečenica ili klauza

Predikatska rečenica ili klauza je sintaksička jedinica koja se formira pomoću glagola u ličnom glagolskom obliku. U jednoj komunikativnoj rečenici ćemo imati onoliko predikatskih rečenica koliko budemo imali glagola u ličnom glagolskom obliku.

Na primer:

Ustali smo rano, spremili se i otišli na izlet. – 3 predikatske rečenice u okviru jedne komunikativne rečenice.
Jutros smo ustali rano.  – 1 predikatska rečenica u okviru jedne komunikativne rečenice.
Njih dvoje su otišli na izlet. – 1 predikatska rečenica u okviru jedne komunikativne rečenice.

Sintagma

Sintagma je sintaksička jedinica koja označava grupu reči koje su povezane značenjem i funkcijom. Prema vrsti glavne reči, sintagme se dele u sledeće grupe:

  • Imeničke sintagme (imenica je glavna reč) – Milošev stari istorijski atlas
  • Pridevske sintagme (pridev je glavna reč) – veoma uspešna
  • Priloške sintagme (prilog je glavna reč) – izrazito dobro
  • Glagolske sintagme (glagol u neličnom glagolskom obliku je glavna reč) – čitati knjige

Reč

Reč ili morfosintaksička reč je sintaksička jedinica koja se odnosi na sve vrste reči koje imaju određenu sintaksičku funkciju i koje učestvuju u formiranju određenih sintaksičkih konstrukcija. Postoje konstituentske i pomoćne reči.

  • Konstituentske reči su: imeničke, pridevske, priloške i glagolske.
  • Pomoćne reči su: predlozi, veznici i rečce.

Pretraga