Posetite nas

Back to homepage

Obrazovni profili – MC Vision Academy

Gimnazija – opšti tip

Opis Programa

Gimnazija opšteg tipa namenjena je onim učenicima koji se još uvek nisu opredelili za željeni pravac ličnog razvoja, niti za profesiju u kojoj bi gradili svoju karijeru, a svesni su svojih potencijala i motivisani da rade na sebi. Pre svega Gimnazija opšteg tipa kroz ravnomernu zastupljenost prirodnih i društvenih nauka u nastavnom planu i programu učenicima pruža kvalitetna opšta znanja, koja im omogućavaju nastavak obrazovanja na bilo kom fakultetu.  Gimnaziju mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Mogućnosti

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završene gimnazije u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi studiranje društvenih, prirodnih, tehničkih nauka, na privatnom ili državnom fakultetu, u zemlji ili inostranstvu.

Pravni Tehničar

Opis Programa

Stručno obrazovanje za profil Pravni tehničar namenjeno je onim učenicima koji vide sebe u profesiji pravnika. Srednja škola MC Vision uspešno priprema učenike za bavljanje osnovnim pravnim poslovima, ali i za nastavak obrazovanja u oblasti prava. Pravni tehničar je zanimanje koje pruža najšire mogućnosti za efikasno obavljanje administrativnih poslova, ali istovremeno zahteva od učenika da poseduju osobine kao što su tačnost, pravičnost, odgovornost, istrajnost, efikasnost…

Učenici Srednje škole MC Vision imaju priliku da znanje stiču od profesora Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe sa bogatom akademskim i praktičnim iskustvom, a pored znanja iz prava i ekonomije, stiču i šira opšta znanja. Takođe, učenicima je omogućeno da tokom školovanja prisustvuju kako redovnim, tako i gostujućim predavanjima koja se realizuju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, ali i Univerzitetu Privredna akademija.

Mogućnosti

Smer Pravni tehničar mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi studiranje društvenih, prirodnih, tehničkih nauka, na privatnom ili državnom fakultetu, u zemlji ili inostranstvu.

Poslovni administrator

Opis Programa

Obrazovni profil Poslovni administrator pogodan je za učenike koji žele da svoju karijeru grade u oblasti administracije. Kroz školovanje za profesiju poslovnog administratora, učenici stiču kvalitetna i sveobuhvatna znanja iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta, poznavanja tehnika i metoda administrativnog praćenja poslovnih funkcija, kao i svih oblika komunikacije i korespodencije. Takođe, učenici stiču i opšta znanja koja se tiču poznavanja stranih jezika, rada na računaru, poslovnog bontona.

Budući poslovni administratori Srednje škole MC Vision znanje će sticati od eminentnih stručnjaka sa bogatim iskustvom, kao i od renomiranih profesora Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Na ovaj način, poslovni administratori, kao najvažniji resurs svake kompanije, biće potpuno spremni da efikasno odgovore na sve zadatke i probleme sa kojima će se susresti na putu razvoja svoje karijere.

Mogućnosti

Smer Poslovni administrator mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne, tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Poslovni administrator u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi nastavak obrazovanja na odabranom fakultetu, kao i građenje karijere u oblasti administrativno-pravnih poslova.

Finansijski administrator

Opis Programa

Obrazovni profil Finansijski administrator najviše odgovara onim učenicima koji su zainteresovani da svoju karijeru ili dalje obrazovanje nastave u oblasti finansija. Tokom školovanja učinici će od vrhunskih profesora Škole, ali i od eminentnih profesora Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment imati priliku da steknu kavlitetna i primenjljiva znanja koja će ih osposobiti da na najbolji način obavljaju različite finansijske poslove, ali i da sa lakoćom nastave svoje obrazovanje na odabranom fakultetu.

Nastavno osoblje Srednje škole MC Vision kroz obrazovni profil Finansijski administrator nastoji da učenicima pruži savremena i sveobuhvatna znanja i veštine u svim segmentima finansijsko – računovodstvanih poslova, kao što su sprovođenje svih oblika knjigovodstvenih evidencija, obavljanje platnog prometa, praćenje i kontrola poslovanja preduzeća itd. Navedena znanja i veštine učenici stiču kroz interaktivnu nastavu gde je posebna pažnja usmerena na individualni razvoj i napredovanje svakog od učenika.

Mogućnosti

Smer Finansijski administrator mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Finansijski administrator su pripremljeni za uspešno započinjanje karijere ili nastavak studija na željenom fakultetu.

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Opis Programa

Obrazovni profil Službenik u bankarstvu i osiguranju priprema učeninke za obavljanje svih poslova u bankama, kao i u osiguravajućim preduzećima. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenlјivim zahtevima tržišta rada u cilju unapređenja zapošlјavanja stvorilo je potrebu za kreiranjem ovakvog obrazovnog profila gde će učenici imati mogućnosti da primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu i da koriste informacionu tehnologiju u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu.

Kroz interaktivni pristup nastavno osoblje Srednje škole MC Vision, koje čine eminentni stručnjaci sa bogatim akademskim i praktičnim iskustvom, kao i renomirani profesori Univerzieta Privredna akademija, nastojeće da kod učenika stvore pozitivan stav prema učenju i ulaganju u sopstveni razvoj. Po završetku obrzovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju učenici će biti osposobljeni za nastavak obrazovanja kako na državnim, tako i na privatnim fakultetima, kao i za obavljanje poslova sa gotovinom po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica, poslove vezane za kredite stanovništva i pravnih lica, devizne poslove, prodaju i preuzimanje rizika različitih vrsta osiguranja, kao i za obradu zahteva po polisama.

Mogućnosti

Smer Službenik u bankarstvu i osiguranju mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nose studije, ali i započinjanje karijere.

Tehničar obezbeđenja

Opis Programa

Obrazovni profil Tehničar obezbeđenja predstavlja zanimanje koje zbog prirode posla zahteva potpuno psiho – fizičko zdravlje, kao i izdržljivost pojedinca koji želi da se bavi ovom profesijom. Posao tehničara obezbeđenja smatra se opasnim, odgovornim i fizički zahtevnim poslom koji podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Pored navedenog, tehničar obezbeđenja je dužan da uputi stranku na željeno mesto zbog koje posećuje određenu instituciju.

Nastava u srednjoj školi MC Vision, koja se odvija u skladu sa nastavnim planom i programom odobrenim od strane nadležnog ministarstva, poverena je vrhunskim stručnjacima sa velikim kako praktičnim, tako i akademskim iskustvom. Kroz predviđeni nastavni program za obrazovni profil Tehničar obezbeđenja, učenici će steći neophodna znanja i veštine iz oblasti bezbednosti, prava, ekonomije, administracije od renomiranih profesora sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Pored toga, kako bi se osigurao uspeh naših učenika nakon dobijanja diplome, MC Vision će pružiti učenicima i osnovna znanja iz poznavanja rada na računaru i stranih jezika. Takođe, stručni nastavni kadar će obučiti učenike da budu u svakom trenutku prisebni, snalažljivi i sa punim osećajem odgovornosti.

Mogućnosti

Obrazovni profil Tehničar obezbeđenja mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Po završetku ovog obrazovnog profila u Srednjoj školi MC Vision, učenici stiču četvrti stepen stručne spreme, čime im je omogučen upis na željeni fakultet, ali i započinjanje karijere kako u državom tako i u privatnom sektoru. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija.

Tehničar zaštite od požara

Opis Programa

Obrazovni profil Tehničar zaštite od požara, priprema učenike za posao koji podrazumeva preventivnu i represivnu borbu protiv požara. Preventivni rad protiv požara se odnosi na analizu fizičko hemijske strukture materijala i predmeta u prostoriji koja je predmet pregleda, kako bi utvrdio rizik od požara i eliminisao tačke rizika od njegovog nastanka, dok se represivni rad ogleda u primeni različitih metoda i mera za gašanje i sprečavanje širenja nastalog požara.

Profesija Tehničar zaštite od požara je odgovorna, rizična i naporna, te je u skladu sa tim Srednja škola MC Vision prepoznala neophodnost kvalitetnog i sveobuhvatnog školovanja ovih kadrova, pre svega iz razloga što lica koja se bave ovim zanimanjem, brinu o ljudskim životima. Nastavni proces podrazumeva sticanje kvalitetnih teorijskih i odgovarajućih praktičnih znanja od strane renomiranih stručnjaka iz prakse, kao i profesora Univerziteta Privredna akademija, a u skladu sa nastavnim planom i programom odobrenim od strane nadležnog ministarstva.

Mogućnosti

Obrazovni profil Tehničar zaštite od požara mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Po završetku ovog obrazovnog profila u Srednjoj školi MC Vision, učenici stiču četvrti stepen stručne spreme, što im omogućava kako upis na željeni fakultet, tako i započinjanje radnog odnosa u državom ili privatnom sektoru, na poslovima vezanim za zaštitu od požara. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija.

Kulinarski trehničar

Opis Programa

Obrazovni profil Kulinarski tehničar namenjen je onim učenicima koji vole svoju kreativnost da ispoljavaju kroz pripremanje hrane i koji svoju karijeru žele da grade u jednom od najtraženijih zanimanja u zemlji i inostranstvu – profesionalnom kulirnarstvu. Ovaj obrazovni profil obezbeđuje sigurno zaposlenje u ovoj profesiji, ali i mogućnost daljeg usavršavanja.

U Srednjoj školi MC Vision predaju samo visoko – kvalifikovani profesori koji su uvek na raspolaganju učenicima da ih uvedu u sve tajne ovog veoma traženog zanimanja. Kroz obrazovanje za kulinarskog tehničara učenici će steći primenljiva znanja koja će im omogućiti da sa uspehom obavljaju sve poslove koje pred kojima se nadju, kao što su priprema svih vrsta hladnih i toplih obroka, izbor, poručivanje, preuzimanje i spremnje sastojaka, odlučvanje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela, kao sastavljanje menija, u skladu sa željama poslodavca. Kako bi naši učenici posali vrhunski kulinarski tehničari, nastava je usmerena više ka praktičnom znanju, jer se sa više prakse postižu bolji rezultati u daljem profesionalnom napredovanju.

Mogućnosti

Obrazovni profil Kulinarski tehničar mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Po završetku ovog obrazovnog profila u Srednjoj školi MC Vision, učenici stiču četvrti stepen stručne spreme, što im omogućava kako upis na željeni fakultet, tako i započinjanje radnog odnosa u državom ili privatnom sektoru. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija.

Kuvar

Opis Programa

Obrazovni profil Kuvar namenjen je onim učenicima koji uživaju u procesu pripremanja hrane i izražavaju svoju kreativnost i inovativnost kroz usklađivanje različitih vrsta mirisa i ukusa namirnica. Posao kuvara je prema podacima Nacionalne službe za zaposšljavanje među veoma traženim i plaćenijim poslovima u današnje vreme, kako kod nas tako i u inostranstvu.

Mogućnosti

Ovaj posao podrazumeva pravljenje svih vrsta slanih i slatkih jela, a kuvari se smatraju pojedincima koji se bave izuzetno kreativnim zanimanjem. Kroz nastavni plan i progam koji je odobren od strane nadležnog ministarstva stručni profesori preneće kavlitetna i sveobuhvatna znanja koje će budući kuvari sa lakoćom moći da primene u praksi. Za uspeh u ovom poslu potrebno je da školovanje bude usmereno više ka praktičnom znanju, te je iz tog razloga prkatična nastava sastavni deo nastavnog procesa u Srednjoj školi MC Vision. Cilj nam je da naši učenici nakon dobijanja diplome budu potpuno osposobljeni, za uspešno započinjanje karijere bilo kroz zaposlenje ili započinjanje sopstvenog biznisa.